Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości WGK-08.

 


NIEZBĘDNY FORMULARZ: wypełnienie wniosku ON-LINE lub wniosek - druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3


WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Do ustalenia numerów porządkowych:

- wniosek o ustalenie numeru porządkowego – załącznik nr 1
- załącznik graficzny obrazujący usytuowanie budynku istniejącego, dla którego ma być ustalony numer porządkowy,
- załącznik graficzny (np. plan zagospodarowania działki lub terenu) obrazujący planowane usytuowanie budynków prognozowanych do wybudowania lub w trakcie budowy, dla których mają być ustalone numery porządkowe.
2. Do wydania pisemnej informacji o numerze porządkowym:
- wniosek o wydanie pisemnej informacji o numerze porządkowym – załącznik nr 2.
3. Do wydania zaświadczenia o numerze porządkowym:
- wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym: - załącznik nr 3
- dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.


WYSOKOŚĆ OPŁATY: opłata za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym - 17 zł


SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka - Bank PKO BP Oddział w Płocku nr konta 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego, pismo o numerze porządkowym – do 1 miesiąca
2. zaświadczenie o numerze porządkowym – do 7 dni.


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Zawiadomienie


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
1. złożenie wniosku - elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) lub Biuro Obsługi Klienta, pl. Stary Rynek 1 – wejście od ul. Zduńskiej, stanowisko nr 3,
2. zawiadomienie doręczane jest pocztą lub przez gońca do miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub elektronicznie.


SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji


INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.


PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. 1629 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).


TRYB ODWOŁAWCZY:
- ustalenie numeru porządkowego: przepisy dotyczące numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego,
- zaświadczenia: na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.


UWAGI:
1. Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
2. Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.
3. O fakcie ustalenia numeru porządkowego zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę oraz współwłaścicieli lub inne podmioty ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, Urząd Statystyczny w Warszawie w celu aktualizacji rejestru terytorialnego TERYT.
4. Ustalenie numeru porządkowego dla budynku zobowiązuje właściciela/władającego nieruchomością do umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce powinna być podana również nazwa ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
5. Zaświadczenie o numerze porządkowym wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu


GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

Wypełnij wniosek  »

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock