Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. REG-19.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Złożenie wniosku ON-LINE lub wniosku klasycznego o zmianę zezwolenia/licencji (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, al. marsz. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).


WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty, które uległy zmianie od dnia wydania licencji bądź od dnia zgłoszenia ostatniej zmiany licencji:


1. oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,

2. kopia certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób przedsiębiorcy, osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,

3. dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 r.) w wysokości: 9000 euro na pierwszy pojazd zgłoszony do zezwolenia/licencji 5000 euro na każdy następny pojazd zgłoszony do zezwolenia/licencji

- roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez biegłego rewidenta lub odpowiednio upoważnioną osobę: członka zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnika spółki jawnej, komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną,

- w ramach odstępstwa organ może się zgodzić lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia takiego jak: gwarancja bankowa, ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo.
Zdolność finansową przedsiębiorcy ustala się według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października ubiegłego roku.

4. oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej,

5. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi, lecz wykonującymi osobiście przewozy na jego rzecz,

6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art 6 ust 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art 5 ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,

7. oświadczenie przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art 6 ust 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,

8. wykaz pojazdów samochodowych zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,

9. dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji/zezwolenia i wypisów z licencji/zezwolenia


WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłata za zmianę licencji/zezwolenia:

- 100 zł za zmianę w treści licencji/zezwolenia + 50 zł za każdy wypis przy zmianie treści licencji/zezwolenia,

- 110 zł za wydanie wypisu z licencji/zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji/zezwolenia.


SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:na konto PKO BP w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 lub w kasie Oddziału Podatków i Opłat, Stanowisko Obsługi Klienta, al. marsz. J Piłsudskiego 6, w tytule przelewu wpisać: Zmiana licencji transport osób.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:Wydanie zmiany zezwolenia/licencji oraz wypisów na formularzach urzędowych.


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, al. marsz. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2.


SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej


INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców- tel. 24 364 55 55


Zaświadczenie o niekaralności wydaje:

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Płocku, Pl. Narutowicza 4, pok. 3, tel. 24 262-52-44 wew. 281.


Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transportu:

dokument wydaje Instytut Transportu Samochodowego – Zakład Certyfikacji, Normalizacji i Jakości, Warszawa, ul. Jagiellońska 80, tel. (22) 438-51-19.


UWAGI:

1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzieli zezwolenia zmiany danych, o których mowa w art. 7a, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.

3. Jeżeli zmiany, o których mowa u ust. 1 polegają na zwiększeniu ilości pojazdów przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego i może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z licencji/zezwolenia.

4. Zgodnie z art.11a ust. 1 w/w ustawy – zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

5. Zgodnie z art. 11a ust 2 w/w ustawy - przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponad liczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art.7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

6. Zgodnie z art. 95a ust. 1 w/w ustawy - kto będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia lub wypisów z tego zezwolenia nie zwraca organowi, który ich udzielił w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.

7. Zgodnie z art. 95a ust. 2 w/w ustawy - kto będąc zobowiązany do zwrotu certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym nie zwraca tego dokumentu organowi, który wydał decyzję administracyjną o niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.


PODSTAWA PRAWNA:

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego,

- ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916).


GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy al. marsz. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Wypełnij wniosek  »

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock