Udostępnianie informacji publicznych w Urzędzie Miasta Płocka. WOP - 01.


NIEZBĘDNY FORMULARZ: zgłoszenie wniosku ON-LINE, zgłoszenie ustne lub w formie dokumentu papierowego - wniosek o udostępnienie informacji publicznej (druk wniosku dostępny również w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 1).


WYMAGANE DOKUMENTY: brak


WYSOKOŚĆ OPŁATY: wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie podlega opłacie skarbowej.
Urząd Miasta zastrzega prawo pobrania opłaty za sporządzenie kopii żądanych dokumentów.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:  w kasie Urzędu Miasta Płocka (budynek Ratusza, wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro) lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Informacja wymagająca przetworzenia może być udostępniona w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, po uprzednim poinformowaniu wnioskodawcy o powodach przedłużenia terminu.


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: informacja udostępniana ustnie lub w formie papierowej bądź elektronicznie


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta (stanowisko nr 1), droga pocztowa lub forma elektroniczna


SPRAWĘ PROWADZI: Zespół Organizacyjny


INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.


PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016 poz. 1764);
- § 71 - 78 Statutu Miasta Płocka (Uchwała nr 304/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 23.03.2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka).


GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Wypełnij wniosek  »

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock