Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  OPO-04NIEZBĘDNY FORMULARZ: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępna ON-LINE lub deklaracja (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3).
Załącznik DO-Z do deklaracji

Formularz elektroniczny na platformie ePUAP


WYMAGANE DOKUMENTY: pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości/podmiot gospodarczy przez pełnomocnika

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
w sposób zmieszany – 16 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
w sposób selektywny - 11 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.


Stawki opłat za pojemnik:

- Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:


Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) 25 zł - za pojemnik 120 l

b) 32 zł - za pojemnik 240 l

c) 68 zł - za pojemnik 770 l

d) 82 zł - za pojemnik 1100 l

e) 203 zł - za kontener 4 m³

f) 333 zł - za kontener 7 m³

g) 460 zł - za kontener 10 m³

h) 115 zł - za każdy pojemnik podziemny, bez względu na jego pojemność.

W przypadku zadeklarowania odpadów segregowanych należy określić konkretną frakcję odpadów. Np. W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wybrano:

- 2 pojemniki - po 120 l

- 1 pojemnik 240 l

Należy wskazać przeznaczenie wybranego pojemnika np.

- 1 pojemnik 120 l - papier

- 1 pojemnik 120 l - szkło

- 1 pojemnik 240 l - zmienne (pozostałości po segregacji)

Stawki opłaty za pojemnik:

- Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.


Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) 36 zł - za pojemnik 120 l

b) 47 zł - za pojemnik 240 l

c) 98 zł - za pojemnik 770 l

d) 119 zł - za pojemnik 1100 l

e) 294 zł - za kontener 4 m³

f) 483 zł - za kontener 7 m³

g) 667 zł - za kontener 10 m³

h) 167 zł - za każdy pojemnik podziemny, bez względu na jego pojemność.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka, pokój 132, I piętro, ul Zduńska 3 na indywidualny numer rachunku bankowego lub w przypadku jego braku rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski: 84 1020 3974 0000 5302 0248 5043.


GODZINY PRACY KASY: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Ustalenie wysokości opłaty i jej wniesienie.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI: elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Opłat (Oddział Podatków i Opłat), pokój E -45, tel. 24 367 08 20, 24 367 08 11.
Wpłaty, windykacje – pokój E-45, tel. 24 367 08 12, 24 367 08 11.


INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców INFO PŁOCK - tel. 24 364 55 55.


Informacje o wpłatach, windykacje – pokój E-45, tel. 24 367 08 12, 24 367 08 13 (14).


DODATKOWE INFORMACJE:
1. Obowiązek podatkowy powstaje:
- od pierwszego dnia miesiąca, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
2. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustał okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
3. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiła ta zmiana.
4. Podatnicy są obowiązani złożyć właściwemu organowi gminy nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. W przypadku zmian, należy skorygować deklarację w terminie 14 dni od daty zaistnienia tych zmian.


PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785).
- Ordynacja podatkowa - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U z 2017 r. poz. 201 ze zm.).
- Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289).
- Uchwała nr 750/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Uchwała nr 522/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Uchwała nr 521/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka.
- Uchwała 264/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
- Uchwała 263/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 50/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Płocka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
- Uchwała nr 118/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 101/VI/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka.
- Uchwała nr 119/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 102/VI/2015 r. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Uchwała 109/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr 517/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 o podziale obszaru Gminy-Miasto Płock na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów,
- Uchwała 105/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
- Uchwała nr 104/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr 87/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- Uchwała nr 87/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
- Uchwała nr 103/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym,
- Uchwała 102/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Uchwała nr 101/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka,
- Uchwała nr 100/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Uchwała nr 99/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
- Uchwała nr 98/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty,

Wypełnij wniosek  »

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock