Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG-16.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Złożenie wniosku ON-LINE lub złożenie wniosku o wydanie  zezwolenia  na  jednorazową  sprzedaż  napojów alkoholowych (do  pobrania na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).

WYMAGANE  DOKUMENTY:
1. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub terenu stanowiącego punkt sprzedaży lub zgodę organizatora imprezy.
2. do wglądu zezwolenie na sprzedaż alkoholu w punkcie stałym oraz dowód opłaty wniesionej za jego korzystanie (dotyczy zezwoleń wydanych w innych gminach),
3. szkic sytuacyjny obrazujący lokalizację punktu sprzedaży, z zaznaczeniem jego granic.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłata za jednorazowe zezwolenie: wnoszona w dniu odbioru zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 opłaty rocznej za poszczególne rodzaje zezwoleń:
1. Dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 43,75 zł,
2. Dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa – 43,75 zł,
3. Dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu –  175 zł.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Wydziału Podatków i Księgowości, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na konto, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

DOKUMENTY UZYSKIWANE W TOKU POSTĘPOWANIA PRZEZ URZĄD MIASTA PŁOCKA:
1. Protokół z wizji pomiarów w terenie.
2. Opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w formie postanowienia.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  do 1 miesiąca od złożenia dokumentów.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w formie decyzji administracyjnej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
Art.11.1 ust.2, art.18 ust.1, 2, 3 ,3 a, 5 i art. 18.1 ust.1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.).
Uchwała Nr 43/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2002 r. (ze zm.) w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka,(opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2003 roku Nr 13, poz. 395 ze zm.).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Wypełnij wniosek  »

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock