Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własnośc (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych.  OOS-18.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Złożenie wniosku ON-LINE lub wniosku klasycznego:

- w sprawach niezwiązanych z zamierzeniem inwestycyjnym (dotyczy bieżącego utrzymania)

- dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych (w sprawach niezwiązanych z zamierzeniami inwestycyjnymi)

- dla właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu Cywilnego

- w sprawach związanych z zamierzeniem inwestycyjnym

Druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6, wejście od ul. Zduńskiej 3, zawierający następujące informacje zgodnie z art. 83 b ustawy o ochronie przyrody:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń;

2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń;

3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm (nie dotyczy m.in.:

1) krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,

2) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.

3) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.)

5. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy (nie dotyczy krzewu lub krzewów rosnacych w skupisku, o powierzchni do 25 m²;


WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć

1. dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem oraz dokument potwierdzający umocowanie prawne osób podpisujących wniosek do reprezentowania podmiotu lub oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego.

2. rysunek, mapę lub w przypadku realizacji inwestycji wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu.

3. inwentaryzację zieleni wykazującą kolizję na terenie objętym inwestycją z określeniem gatunków drzew i krzewów, obwodu pnia na wysokości 130 cm od ziemi, powierzchni pokrytej krzewami w m2, stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy wraz z zaznaczeniem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (wycięcia lub przesadzenia) na mapie. Inwentaryzacja winna być sporządzona w formie opisowej oraz w formie graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania działki lub terenu ze wskazaniem zaistniałych kolizji z zielenią.

4. projekt planu:

a) nasadzeń zastępczych

b) przesadzenia drzewa lub krzewu


WYSOKOŚĆ OPŁATY:Naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów omówione jest w art. 84, 85 i 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 t.j. ), a ich wysokość w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r, poz. 1330) - opłaty są uzależnione od gatunku drzewa i obwodu pnia oraz gatunku krzewów i powierzchni pokrycia – płatne zgodnie z orzeczeniem decyzji.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie zezwolenia – decyzji


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6, natomiast odbiór decyzji w pok. E-52, E-52/1, II piętro oraz E-34 I piętro


SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Ochrony Środowiska Zespół Zieleni Miejskiej i Ochrony Przyrody


INFORMACJI UDZIELA: Ogrodnik Miasta – Koordynator pokój E-52, II piętro wraz z Zespołem Zieleni Miejskiej, Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Łowiectwa pok. E-33, I piętro.


INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.


PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142)

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r, poz. 1330)


GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa - godz. 7.30-15.30, czwartek - godz. 8.30 – 17.30, piątek - godz. 8.30 - 15.30.

 

Wypełnij wniosek  »

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock