Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Płock (nie dotyczy użytkowników wieczystych). OOS – 10.


NIEZBĘDNY FORMULARZ: Złożenie wniosku ON-LINE lub wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6, wejście od ul. Zduńskiej 3), zawierający następujące informacje zgodnie z art. 83 b ustawy o ochronie przyrody:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy

2. podstawa władania nieruchomością

3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;

5. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy w wieku powyżej 10 lat;;


WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć:
1. Szkic sytuacyjny lub mapa terenu z zaznaczonymi drzewami lub krzewami przeznaczonymi do usunięcia.
2. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku oraz reprezentowania wnioskodawcy, jeśli podmiot składający wniosek działa w cudzym imieniu (+ dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł – o ile przepisy nie zwalniają z obowiązku wniesienia opłaty).


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:wydanie zgody w formie oświadczenia


MIEJSCE ZŁOŻENIA: elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) lub w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 6.


MIEJSCE ODBIORU DECYZJI: pokój E-33 (I piętro) lub E-51 (II piętro), wejście od ul. Zduńskiej 3.

SPRAWĘ PROWADZI: Ogrodnik Miasta – Koordynator pok. E-52 (II piętro) wraz z Zespołem Zieleni Miejskiej, Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Łowiectwa pok. E-33 (I piętro).


INFORMACJE:Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55


PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142)
3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.).
4. Ustawa z dnia z dnia 16 listopada 200 6r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.).


GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa - godz. 7.30-15.30, czwartek - godz. 8.30 – 17.30, piątek - godz. 8.30. - 15.30.


Wypełnij wniosek  »

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock