Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka.  REG-18.


Stawki podatku od środków transportu

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  Złożenie wniosku ON-LINE lub wniosku klasycznego o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, al. marsz. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).


WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty, które uległy zmianie od dnia wydania licencji lub od dnia zgłoszenia ostatniej zmiany:
1. oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu dobrej reputacji przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy TAXI,
2.*kopia zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego potwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
3. oświadczenie przedsiębiorcy zatrudniającego kierowców,
4. kopia świadectwa legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego (taksometru),
5.dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji.
*dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy TAXI i kierowców.


WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłata za zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką wynosi:
- od 02 do 15 lat – 20 zł
- od 16 do 30 lat – 25 zł
- od 31 do 50 lat – 30 zł 


SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na konto PKO BP w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 lub w Kasie, Stanowisko Obsługi Klienta, al. marsz. J. Piłsudskiego 6 - w tytule przelewu wpisać Licencja TAXI.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie licencji na formularzu urzędowym oraz identyfikatora


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, al. marsz. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2.


SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej


INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców- tel. 24 364 55 55


Legalizację urządzenia kontrolno – pomiarowego (taksometru) wykonuje: Obwodowy Urząd Miar, Płock, ul. Harc. Antolka Gradowskiego 5, tel. 24 262-29-96


UWAGI:
1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzieli licencji zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.
3. Zgodnie z art. 95 a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - kto będąc zobowiązany do zwrotu licencji nie zwraca organowi, który jej udzielił w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.


PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916).


GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy al. marsz. J. Piłsudskiego 6:poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

Wypełnij wniosek  »

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock